DO-IN Shiatsu

Momento Shiatsu

https://www.momentoshiatsu.com/

3, place Vaucanson

38000 Grenoble

momento.shiatsu@gmail.com

Tél: 06 28 61 52 32